English
Mapa webaKontakt

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice ustanove Upravljanje sportskim objektima

Upravno vijeće ustanove Upravljanje sportskim objektima temeljem Zakona o Ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Statuta ustanove Upravljanje sportskim objektima (ID: 124-1/20/1, Ur.broj: 100-05-25/20-1 od 28.02.2020., ID: 125-3/21/1, Ur.broj: 110-32/21-52 od 18.10.2021., ID: 125-3/21/1, Ur.broj: 110-32/21-58 od 22.11.2021.), i Odluke o raspisivanju natječaja za  izbor i imenovanje ravnatelja/ice ustanove Upravljanje sportskim objektima ID: 125-1/22/1, Ur.broj: 110-01-38/22-3 od 26.01.2022., raspisuje

N A T J E Č A J
Za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice ustanove Upravljanje sportskim objektima
 
„Za ravnatelja/ravnateljicu Ustanove može biti imenovana osoba koja:

-ima završeni diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
-ima najmanje pet godina radnog staža na upravljačkim poslovima,
-se odlikuje upravljačkim, stručnim, radnim, organizacijskim i komunikacijskim sposobnostima
- protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak (što je dokazala uvjerenjem nadležnog suda ili sustava e-Građani, ne starijim od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti i program rada Ustanove za mandatno razdoblje.“
 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
  • Životopis,
  • Dokaz o stručnoj spremi (diplomu ili ovjerenu presliku),
  • Domovnicu ili ovjerenu presliku,
  • Dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a ili e- zapis)
  • Dokaz o radnom stažu na upravljačkim poslovima u trajanju najmanje 5 godina (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao/la i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).
  • uvjerenje nadležnog suda ili sustava e-Građani da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj
  • program rada Ustanove za mandatno razdoblje
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na mandat od četiri godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19, 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju uvjete provest će se intervju radi predstavljanja Programa rada.

Prijave s prilozima dostavljaju se  u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 Upravljanje sportskim objektima, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, s  obveznom naznakom
„Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“ – ne otvarati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice ustanove Upravljanje sportskim objektima

Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Vaše osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Vaše podatke nećemo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati trećim osobama. Ukoliko želite ostvariti pristup Vašim osobnim podacima, zatražiti ispravak netočnih podataka, brisanje podataka, ograničenje obrade ili prijenos Vaših podataka, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne želite više primati naš newsletter molimo Vas pošaljite nam mail s naslovom ODJAVA.