English
Mapa webaKontakt

Javni natječaj za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 30. Statuta, ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima, iz Zagreba, Trg Krešimira Ćosića 11, raspisuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme
 
 Naziv radnog mjesta: Radnik na objektu II
Broj izvršitelja: 21 (dvadesetjedan)
Sprema: NSS/PK
Radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci
                                              
Naziv radnog mjesta: Spasilac
Broj izvršitelja: 2 (dva)
Sprema: KV
Radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci
Posebna znanja i vještine:  Posjedovanje Uvjerenja o osposobljenosti izdano od Spasilačke službe Hrvatskog Crvenog Križa
                                                                  
Kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
- prijavu za natječaj (obrazac se nalazi na web stranici ustanove www.sportskiobjekti.hr),
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ili svjedodžbe),
- dokaz o državljanstvu, (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 1 mjesec ili pismeni dokaz o obavljanju traženih poslova preko student servisa ili ugovora o djelu.
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave natječaja.
 
 S izabranim kandidatima sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u novinama i na web stranicama ustanove.
 
Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži dokumentaciju navedenu u natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima prijavljenima na javni natječaj provest će se intervju  radi provjere  sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju, na koji će biti pozvani pismenim putem.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ – PRIJEM U RADNI ODNOS“ podnose se na adresu: Upravljanje sportskim objektima, Trg Krešimira Ćosića 11, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 PRIJAVA ZA NATJEČAJ
                                                             
                         
 Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Opaoj uredbi o zaštiti podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Vaše osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Vaše podatke neaemo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati treaim osobama. Ukoliko želite ostvariti pristup Vašim osobnim podacima, zatražiti ispravak netoenih podataka, brisanje podataka, ogranieenje obrade ili prijenos Vaših podataka, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne želite više primati naš newsletter molimo Vas pošaljite nam mail s naslovom ODJAVA.