English
Mapa webaKontakt

Biljni i životinjski svijet

 Prostor Rekreacijsko sportskog centra (RSC) Jarun stanište je osebujnih biljnih i životinjskih zajednica, karakterističnih za vlažna područja. Pri tome je značajno područje uz rub vode i u plitkoj vodi na jugoistočnom dijelu RSC-a Jarun, gdje se još mogu pronaći predstavnici autohtone zajednice biljaka vlažnih ili močvarnih staništa, poput one uz rijeku Savu. U plićem dijelu oko Otoka divljine rastu: prosasti šaš ili Carex panicea , smeđi plosnati šaš ili Cyperus fuscus (oba na Crvenom popisu biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj), obična trska ili Phragmites australis, vodena metvica ili Mentha aquatica. U vodi s većom dubinom obitava žuti lokvanj ili Nuphar lutea te mesožderna biljka mješinka ili Utricularia vulgaris.
 
Tijekom opsežnih istraživanja ekosustava Jarun, počevši od 1980-tih godina, na ovom je prostoru zabilježeno 29 vrsta riba, 130 vrsta ptica te više vrsta vodozemaca, gmazova i malih sisavca.
 
Od riba, najbrojnija je skupina šaranki u koju spadaju vrste: mrena ili Barbus barbus, babuška ili Carassius gibelio, šaran ili Cyprinus carpio, uklija ili Alburnus alburnus, klen ili Squalius cephalus, bodorka ili Rutilus rutilus, podust ili Chondrostoma nasus i druge. Osim šaranki, u jezeru Jarun postoje i druge porodice riba s vrstama: balavac ili Gymnocephalus cernuus, grgeč ili Perca fluviatilis, sunčanica ili Lepomis gibbosus, linjak ili Tinca tinca, som ili Silurus glanis.
 
Jezero Jarun poribljuje se prema zakonski odobrenom planu upravljanja i to vrstama riba koje održavaju ravnotežu unutar jezerskog ekosustava. To čine tako da se hrane vodenim biljem, planktonom i manjom ribom.
 
Od ptica, na prostoru RSC-a Jarun i u njegovoj neposrednoj blizini zabilježene su mnoge strogo zaštićene vrste kao na primjer: vodomar ili Alcedo atthis, patka lastarka ili Anas acuta, patka žličarka ili Anas clypeata, kržulja ili Anas crecca, divlja patka ili Anas platyrhynchos, patka kreketaljka ili Anas strepera, glavata patka ili Aythya ferina, krunata patka ili Aythya fuligula, patka batoglavica ili Bucephala clangula, crvenokljuni labud ili Cygnus olor, liska ili Fulica atra, ždral ili Grus grus, ćubasti gnjurac ili Podiceps cristatus, crvenoglavi djetlić ili Dendrocopos medius, crna žuna ili Dryocopus martius, siva žuna ili Picus canus, kosac ili Crex crex i druge.

Posebno su značajne ptice vodarice ili močvarice, koje svojim načinom života uz vodu i pored nje utječu na njenu kakvoću. Najpoznatija i najveća među njima je crvenokljuni labud, koji se u većem broju pojavljuje u zimskim mjesecima. Hrani se pretežito biljkama koje rastu u vodi, pored nje ili na kopnu a manjim dijelom sitnim mekušcima (puževi, školjkaši). Iz tog razloga pogrešno je uvjerenje da se ovim pticama smije davati hrana koja je dio ljudske prehrane, poput kruha ili grickalica.
 
Od ostalih strogo zaštićenih vrsta životinja koje obitavaju na području RSC-a Jarun, značajni su vidra ili Lutra lutra, barska kornjača ili Emys orbicularis, žuti mukač ili Bombina variegata.
 
Svi predstavnici biljnog i životinjskog svijeta na području RSC-a Jarun dokaz su postojanja važnog, ali i osjetljivog ekosustava, kojeg bismo zbog njegove iznimne vrijednosti trebali očuvati za buduće naraštaje.

Literatura:
 
  • Revizija plana upravljanja, Mjere za unapređenje slatkovodnog ribarstva na ribolovnoj zoni jezera Jarun, Zoologijski zavod PMF-a, Zagreb 2021.
  • Vuković, N., Boršić, I., Župan, D., Alegro, A. & Nikolić, T.: Vascular flora of Jarun (Zagreb, Croatia). Nat. Croat., Vol 22, No. 2, 275–294, 2013, Zagreb.
  • Monografija “Jarun – carstvo vode, zelenila i mira”, Zagreb 2003.
 
 

Napomena: slike su autorski rad Ane Kunštek

DSC00106.jpg
DSC00116.jpg
DSC00766.jpg
DSC01606.jpg
DSC02114.jpg
DSC02629.jpg
DSC05383.jpg
DSC07272.jpg
IM000228.jpg
labud.jpg
otok-ljubavi.jpg
sjenice.jpg
veliko-jezero.jpg

Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Opaoj uredbi o zaštiti podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Vaše osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Vaše podatke neaemo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati treaim osobama. Ukoliko želite ostvariti pristup Vašim osobnim podacima, zatražiti ispravak netoenih podataka, brisanje podataka, ogranieenje obrade ili prijenos Vaših podataka, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne želite više primati naš newsletter molimo Vas pošaljite nam mail s naslovom ODJAVA.