English
Mapa webaKontakt


JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda 25.08.2021.

 
Temeljem članka 4. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba br.10/12, 3/18, 6/19, 18/19), i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  od 19. rujna 2019., ustanova UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb, objavljuje
                                                
J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda
 
 
1. PREDMET NATJEČAJA
Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama kako slijedi:
 
Redni broj
 
Adresa poslovnog prostora
 
Oznaka i položaj prostora
 
 
Površina poslovnog prostora u m²
 
Namjena poslovnog prostora
Početni iznos mjesečne zakupnine bez PDV-a  
Jamčevina u kn
bez
PDV-a
 
 
 
1.
 
 
Sportska dvorana
Sutinska vrela
Podsusedski trg 14b
Zagreb
 

prizemlje
 
 
 
26,19
 
 
 
Uredska djelatnost
 
 
 
433,71
 
 
 
1.301,13
 
 
2.
 
Sportski park „Mladost“
Jarunska 1
Zagreb
 
prizemlje zgrade PVC 115,98 Zdravstveno rekreativna aktivnost  
 
1.281,76
 
 
 
3.845,28
 
 
3.
 
Školska sportska dvorana “Boško Božić Pepsi“
Trnsko 25a
Zagreb
 
 
 I kat
oznaka
prostora 1.02
 32,95
Ugostiteljska djelatnost
 
1.401,03
 
 4.203,09
 
 
4.
 
 
 
Dom sportova
„Zagreb“
Trg Krešimira Ćosića 11
Zagreb
 
 razizemlje-podrum   455,31  
Skladište
 
3.583,13
 
10.749,39
 
 
5.
 
 
 
Dom sportova
„Zagreb“
Trg Krešimira Ćosića 11
Zagreb
 
prizemlje
istočni dio kraj dvorane
za šah i bridž
 
61,33
 Trgovačka djelatnost 2.732,34  8.197,02
 
 
6.
 
 Sportsko-rekreacijski centar „Šalata“, Schlosserove stube 2, Zagreb  
 
poslovni prostor
prizemlje
zgrade SRC „Šalata“
 
 
 

98,74
 
 
 Sportska djelatnost  
 
4.909,39
 
 
 
 
14.728,17
 
  
 
2. OPĆI UVJETI NATJEČAJA
a) Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno prijave za sudjelovanje u javnom natječaju, imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe-obrtnici državljani Republike Hrvatske i državljani država članica europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članica Europske unije.
b) Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja.
c) Poslovni prostori daju se u zakup na rok od pet godina.
d) Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju, bez prava zakupnika na povrat uloženih sredstava.
e) Osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) imaju pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
f) Osobe iz prethodne točke ne mogu ostvariti pravo prednosti ako su zakupnici drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.
g) Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ima i zakupnik kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
Ako se na pravo prednosti za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz točke e) i iz ove točke natječaja, prednost imaju osobe iz točke e).
 
h) Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu na temelju prava prednosti iz točke e) ovog natječaja, neće se odobriti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup ili zajednički zakup.
i) Pored zakupnine, zakupnik je obvezan plaćati sve tekuće troškove održavanja zakupljenog poslovnog prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo), kao i ostale naknade (javnobilježničke naknade, troškove osiguranja poslovnog prostora i drugo), što će se regulirati ugovorom o zakupu. Zakupnik je  obvezan  prije potpisivanja ugovora o zakupu potpisati  i izjavu o suglasnosti na način obračuna režijskih troškova od strane zakupodavca.
j) Osobe koje sudjeluju u natječaju, moraju uplatiti jamčevinu u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine. Izabrani natjecatelj za zakup poslovnog prostora obvezan je nakon primitka odluke o izboru najpovoljnjijeg natjecatelja, a prije sklapanja ugovora, uplatiti razliku početnog iznosa zakupnine do visine triju ponuđenih zakupnina uvećano za PDV.
k) Ako izabrani natjecatelj za poslovni prostor želi provesti adaptaciju poslovnog prostora, obvezan je po potpisivanju ugovora o zakupu istu provesti o svom trošku, uz prethodnu suglasnost Zakupodavca na predloženo projektno rješenje.
l)  Za poslovni prostor ponudu može podnijeti više osoba zajedno (zajednička ponuda).
m) Ako dva ili više natjecatelja ponude isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog natječaja, Povjerenstvo će pozvati te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine, koje ponude će Povjerenstvo, uz prisustvovanje natjecatelja, otvoriti i predložiti najpovoljnijeg natjecatelja.
n)  Najpovoljniji natjecatelj za sve poslovne prostore, obvezan je prije sklapanja ugovora o zakupu:
-    na račun zakupodavca uplatiti polog u visini trostrukog iznosa ponuđene mjesečne zakupnine sa uračunatim iznosom PDV-a, koji će ostati na računu zakupodavca kroz cijelo vrijeme trajanja ugovora i iz kojeg je zakupodavac ovlašten  podmiriti neplaćenu zakupninu i sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i sve troškove naplate istih, a koji polog će se vratiti zakupniku nakon prestanka zakupnog odnosa, bez kamata, pod uvjetom da su sve obveze uredno  podmirene. U slučaju neispunjenja obveze iz ove točke smatrat će se da je najpovoljniji natjecatelj odustao od potpisivanja ugovora o zakupu, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
o) Najpovoljniji natjecatelj za poslovni prostor, obvezan je prije sklapanja ugovora o zakupu položiti sredstvo osiguranja plaćanja za podmirenje obveza iz ugovora o zakupu:
-    bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika koja obuhvaća iznos od 12 ponuđenih mjesečnih zakupnina sa uračunatim PDV-om.
p) Odgovorna osoba zakupnika potpisat će ugovor o zakupu u svojstvu jamca platca i na ime osiguranja plaćanja obveza iz ugovora o zakupu dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja obuhvaća iznos od 12 ponuđenih mjesečnih zakupnina sa uračunatim PDV-om, kojom se obvezuje kao jamac platac isplatiti dospjele nepodmirene obveze zakupnika iz ugovora o zakupu.
r) Specifičnosti u vezi s zakupnim odnosom i poslovanjem u poslovnom prostoru biti će utvrđene ugovorom o zakupu.
s) Svako postupanje zakupnika protivno odredbama ovoga natječaja, predstavljati će opravdani razlog za otkaz/raskid ugovora o zakupu.
t) Svi natjecatelji obavezni su pregledati poslovni prostor za koji podnose prijavu. Pregled prostora moguć je svakog radnog dana od dana objave natječaja u vremenu 10,00 -12,00 sati, uz prethodnu najavu na tel.
 
- za objekt SP „Mladost“ 091/2322-512
- za objekt ŠSD „Boško Božić Pepsi“ 091/201-0660
- za objekt SD „Trešnjevka“ 091/227-7778
- za objekt Dom sportova „Zagreb“ 091/653-6565
-za objekt SRC „Šalata“ 091/404-0137
- za objekt Sportska dvorana Sutinska vrela 098/211-495
na koji semogu  dobiti i sve ostale obavijesti u vezi s javnim natječajem.
 
3. POSEBNI UVJETI NATJEČAJA
a) Za poslovni prostor pod rednim brojem 2. početni iznos mjesečne zakupnine bez PDV-a određuje se temeljem točke II. podtočke 5. Zaključka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor.
 b) Za poslovni prostor pod rednim brojem 2. potrebna je adaptacija kako bi se isti priveo namjeni.
Zakupnik je dužan adaptirati poslovni prostor vlastitim sredstvima bez prava na povrat uloženih sredstava i uz pisanu suglasnost Zakupodavca. Za vrijeme trajanja radova, u trajanju do 3 mjeseca, zakupnik nije dužan plaćati zakupninu, sukladno članku 26. stavak 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
4. ODBITI ĆE SE PONUDE, ODNOSNO PRIJAVE:
a) Fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi prema stanju duga poslovnih knjiga Grada Zagreba evidentirani kao dužnici Grada Zagreba i ustanove Upravljanje sportskim objektima zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca, ili čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude.
B )Fizičke ili pravne osobe koja ima dospjelu, nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
c) Fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija-Porezna uprava.
d)Pravnih osoba koje nisu solventne.
e) Fizičkih osoba koje su osnivači ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza prema Gradu Zagrebu starijih od 3 mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude, te pravnih osoba kojih su osnivači ili ovlaštene osobe ujedno i osnivači i/ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude.
f) Fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti te u drugim slučajevima uvjeta javnog natječaja.
Ako se nakon sklapanja ugovora o zakupu, naknadnim provjerama utvrdi da su na dan otvaranja ponuda zakupnik ili s njim povezane osobe, imali dugovanje opisano u točki 3. ovog natječaja, Grad Zagreb ima pravo raskinuti sklopljeni ugovor bez ostavljanja dodatnog roka.
5. SADRŽAJ, OBLIK I NAČIN IZRADE PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
a) Oznaku poslovnog prostora za koji se natječe:ispunjeni obrazac koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 1) popunjen na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisan od strane ponuditelja odnosno ovlaštene osobe ponuditelja.
b) Presliku osobne iskaznice - ako je sudionik natječaja fizička osoba.
c) Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice i izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 3 mjeseca od objave natječajaiz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena - ako je sudionik natječaja fizička osoba-obrtnik.
d) Izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz  sudskog registra ne starijeg od 3 mjesecaod objave natječaja iz kojeg mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena, odgovorne osobe, osnivači Društva i sl. ako je sudionik natječaja pravna osoba, te izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz registra udruga ako je sudionik natječaja politička organizacija, udruga i sl.
e) Izvornik ili ovjerenu presliku BON 1 (samo za pravne osobe) i BON 2 ili SOL2- podaci o solventnosti, ne stariji od 15 dana prije dana objave natječaja ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti;
f) Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja te izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdane od Gradskog ureda za financije, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja.
g) Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika o nepostojanju duga s osnove potraživanja ustanove Upravljanje sportskim objektima, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja.
h) Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, bez PDV-a, za pojedini poslovni prostor, a koji iznos mora biti veći od oglašenog u tabelarnom prikazu.
i)  Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (izvornik) na račun Ustanove, IBAN HR3724020061100954018, koji se vodi kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., s obaveznom naznakom svrhe plaćanja: „jamčevina“  i s pozivom na  broj:   
 -  za pravne osobe -  osobni identifikacijski broj (OIB),
 -  za fizičke osobe -  osobni identifikacijski broj (OIB).
 
j) Broj IBAN-a s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine, (za fizičke i za pravne osobe).
 
k) Za osobu koja se poziva na pravo prednosti po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji -  izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obiteljii to:  original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane RH, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RH, kojim dokazuje svoj status, kao i original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ne starije od šest mjeseci te pisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom izjavljuje da nije korisnik poslovnog prostora kojeg je dobio temeljem prava prvenstva u smislu članka 132. st. 5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br.121/17 i 98/19).
l) Dokaz kojim se dokazuje pravo prvenstva iz točke 2.g)Općih uvjeta ovog natječaja, ako se ponuditelj na isto poziva.
 
m) Detaljan opis djelatnosti koju bi natjecatelj obavljao u prostoru, u okviru oglašene.
n) Izjavu kojom natjecatelj potvrđuje da je prethodno pregledao poslovni prostor, te da za isti u viđenom stanju daje ponudu i da prihvaća uvjete natječaja.
o) Kod javnog bilježnika ovjerena izjava da natjecatelj fizička osoba, nije osnivač ili ovlaštena osoba druge pravne osobe, jer ako je osnivač druge pravne osobe tada je potrebno i za tu pravnu osobu dostaviti potvrdu Gradskog ureda za financije o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba, a ukoliko je natjecatelj pravna osoba, izjavu osnivača ili ovlaštene osobe druge pravne osobe, odnosno ako jesu tada je i za te pravne osobe potrebno dostaviti Potvrdu Gradskog ureda za financije.
Gore navedene dijelove ponude potrebno je složiti naznačenim redom i uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom ili naljepnicom sa žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica.
Sve stranice ponude moraju biti uvezene u jednu cjelinu i označene.
Oznaka sadrži ukupan broj stranica ponude uvezanih u cjelinu kroz redni broj stranica ili redni broj stranica kroz ukupan broj stranica ponude uvezanih u cjelinu uključujući i prvu stranicu ponude.
6. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
a) Ponudu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb
s obveznom naznakom
“JAVNI NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR   -   NE OTVARATI”
 
b) Na omotnici je obvezno navesti za koji prostor se podnosi ponuda te točan redni broj pod kojim je naveden poslovni prostor. Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, adresa ponuđača i kontakt odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja pravne osobe.
c) Krajnji rok za dostavu pisanih ponuda je 02.09.2021.
d) Ponude predane neposredno na urudžbeni zapisnik ustanove Upravljanje sportskim objektima nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće se uzimati u razmatranje nego će biti vraćene ponuditelju.
 
e) Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 
f) Ponude će se javno otvarati u prostorijama ustanove Upravljanje sportskim objektima na adresi: Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb,dana 14.09.2021. u 11;00 sati.
g) Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji odnosno njihovi ovlašteni ili opunomoćeni predstavnici uz predočenje ovlaštenja/punomoći u pisanom obliku.
h) O otvaranju pisanih ponuda vodit će se zapisnik o otvaranju ponuda u koji će se evidentirati osobito podaci o natjecateljima, ponuđeni iznosi mjesečne zakupnine,  podaci o najvišoj ponuđenoj mjesečnoj zakupnini za pojedini poslovni prostor i podaci o uplaćenoj jamčevini. Zapisnik potpisuju prisutni članovi Povjerenstva koje provodi natječaj, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika, koje će, među sobom, izabrati sudionici javnog natječaja, a Povjerenstvo će naknadno izvršiti pregled ponuda kako bi utvrdilo udovoljavaju li iste uvjetima natječaja.
i) O ishodu natječaja, natjecatelji će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od otvaranja ponuda.
j) Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke  o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.
k) Ako izabrani najpovoljniji natjecatelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku iz prethodne točke, Povjerenstvo predlaže sljedećeg najpovoljnijeg natjecatelja.
l) Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.
 
m) Natjecateljima koji su uplatili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će se vratiti najkasnije u roku 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, a natjecatelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu.
n) Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.
o) Na Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana dostave Odluke o izboru.
Prigovor Ustanova može usvojiti, odbiti ili odbaciti.  Odluka o prigovoru je konačna.
p) Ustanova Upravljanje sportskim objektima zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu odnosno zadržava pravo poništenja cijelog natječaja ili pojedine lokacije iz javnog natječaja bez posebnog obrazloženja, u vrijeme koje prethodi sklapanju ugovora i pri tome ne snosi odgovornost prema natjecateljima.
 
Skinite ovdje natječaj

Skinite ovdje obrazac - Prijava za javni natječaj 


Prijava na newsletter
Ustanova Upravljanje sportskim objektima u obradi osobnih podataka ispitanika postupa sukladno Opaoj uredbi o zaštiti podataka (tzv. GDPR). Ovim putem Vas informiramo da Vaše osobne podatke koje ovim putem prikupljamo koristimo samo u svrhu slanja newslettera. Vaše podatke neaemo koristiti u druge svrhe niti ih dostavljati treaim osobama. Ukoliko želite ostvariti pristup Vašim osobnim podacima, zatražiti ispravak netoenih podataka, brisanje podataka, ogranieenje obrade ili prijenos Vaših podataka, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka na mail: zop@terek.hr.

Ukoliko ne želite više primati naš newsletter molimo Vas pošaljite nam mail s naslovom ODJAVA.