JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup lokacije – mjesta na površini javne namjene za postavljanje kioska

Na temelju Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/20 i 21/21), ustanova UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb objavljuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup lokacije – mjesta na površini javne namjene za postavljanje kioska
 
 
 1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup lokacije – mjesta na površini javne namjene za postavljanje kioska (u daljnjem tekstu: javni natječaj) na prostoru RSC JARUN, KLIZALIŠTE VELESAJAM, SRC ŠALATA i BK UTRINA prema niže navedenom tabelarnom prikazu.
 
 
REKREACIJSKO – SPORTSKI CENTAR JARUN
 
 Broj lokacije NAZIV LOKACIJE Namjena POVRŠINA
u m²
POČETNI IZNOS
JEDNOKRATNE NAKNADE u kn
ZAKUPNINA u kn –
mjesečno
1. Na zapadnoj strani ulaza na RSC Jarun iz Ulice Hrvatskog sokola Zagreb, k.č. 6266/37 k.o. Rudeš Ugostiteljska djelatnost Kiosk bruto površine
do 15 m²
6.720,00 2.240,00
2. Uz pješačku stazu na južnoj strani Velikog jezera RSC Jarun, Zagreb, k.č. 6266/34 k.o. Rudeš Ugostiteljska djelatnost- priprema i prodaja brze hrane, pića i napitaka Kiosk bruto površine
do 15 m²
6.720,00 2.240,00
3. Uz pješačku stazu na sjevernoj strani Malog jezera RSC Jarun, Zagreb, k.č. 6266/21 k.o. Rudeš Ugostiteljska   djelatnost Kiosk bruto površine
do 15 m²
6.720,00 2.240,00
4. Na istočnoj strani ulaza na RSC Jarun iz Ulice Petrine, Zagreb, k.č. 6266/21 k.o. Rudeš Trgovina novinama, duhanskim prerađevinama i ostale robe iz svog asortimana Kiosk bruto površine
do 15 m²
6.720,00 2.240,00
5. Na istočnoj strani ulaza na RSC Jarun iz Ulice Hrvatskog sokola Zagreb, k.č. 6266/37 k.o. Rudeš Ugostiteljska djelatnost Kiosk bruto površine
do 15 m²
6.720,00 2.240,00
 
 
 
 
KLIZALIŠTE VELESAJAM (PAVILJON 40)
 
Broj lokacije NAZIV LOKACIJE Namjena POVRŠINA
u m²
POČETNI IZNOS
JEDNOKRATNE NAKNADE u kn
ZAKUPNINA u kn –
mjesečno
6. Zapadno od Klizališta Velesajam (Paviljon 40), Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, k.č. 599/1 k.o. Klara Ugostiteljska djelatnost – priprema i prodaja brze hrane, pića i napitaka Kiosk bruto površine
do 15 m²
6.720,00 2.240,00
 
Broj lokacije NAZIV LOKACIJE Namjena POVRŠINA
u m²
POČETNI IZNOS
JEDNOKRATNE NAKNADE u kn
ZAKUPNINA u kn –
mjesečno
7. Na prilazu klizališta SRC Šalata, Zagreb, Schlosserove stube 2, k.č. 5763 k.o. Centar Ugostiteljska djelatnost – priprema i prodaja brze hrane, pića i napitaka Kiosk bruto površine
do 4 m²
3.840,00 1.280,00
 
SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR ŠALATA
 
     
 
Broj lokacije NAZIV LOKACIJE Namjena POVRŠINA
u m²
POČETNI IZNOS
JEDNOKRATNE NAKNADE u kn
ZAKUPNINA u kn –
mjesečno
8. Na sunčalištu, zapadno od bazena Utrina, Zagreb, Kombolova 4a, k.č. 710/210 i k.č. 710/207 k.o. Zaprudski otok Ugostiteljska djelatnost – priprema i prodaja brze hrane, pića i napitaka Kiosk bruto površine
do 15 m²
6.720,00 2.240,00
 
BAZENSKI KOMPLEKS UTRINA
  
 
     
 
Mikrolokacija za postavu kioska definirati će se na temelju izgleda, oblika i bruto površine, ovisno o prostornim mogućnostima lokacije na koju se isti postavljaju, a sve u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.
Lokacije pod rednim brojem 2., 6. i 8. nisu u posjedu Ustanove. Ustanova će sklopiti ugovor o zakupu površine javne namjene (dalje u tekstu: ugovor o zakupu) s najpovoljnijim ponuditeljem po stupanju Ustanove u posjed a za koji period Ustanova ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu zbog nesklapanja ugovor o zakupu.
 
2.     OPĆI UVJETI NATJEČAJA
 
 1. Ponudu za javni natječaj može podnijeti fizička osoba, fizička osoba obrtnik i pravna osoba.
 
 1. Lokacija- mjesto daje se u zakup na deset (10) godina.
 2. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini početnog iznosa jednokratne naknade.
Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena, uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora najpovoljnije ponude.
Ponuditelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude uračunava se u ponuđeni iznos jednokratne naknade za lokaciju - mjesto.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija ujedno je dužan prije sklapanja ugovora na račun zakupodavca uplatiti razliku između uplaćenog početnog iznosa jednokratne naknade i trostrukog iznosa ponuđene mjesečne zakupnine uvećane za PDV. Taj iznos ostaje na računu zakupodavca kroz cijelo vrijeme trajanja ugovora i iz kojeg je zakupodavac ovlašten podmiriti neplaćenu zakupninu i sva davanja koja proizlaze iz ugovorenog odnosa, kao i sve troškove naplate istih, a koji polog će se vratiti zakupniku nakon prestanka ugovornog odnosa, bez kamata, pod uvjetom da su sve obveze uredno podmirene. U slučaju neispunjenja obveze iz ove točke smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisivanja ugovora o zakupu, te nema pravo na povrat uplaćenog iznosa pologa.
 
 1. Zakupnina se obračunava sukladno Cjeniku usluga Ustanove.
 
 1. Pored zakupnine, zakupnik je obvezan plaćati sve troškove koji proizlaze iz korištenja kao i ostale naknade što će se regulirati ugovorom o zakupu. Zakupnik je obvezan prije potpisivanja ugovor o zakupu potpisati izjavu o suglasnosti na način obračuna režijskih troškova od strane zakupodavca.
 
 1. Najpovoljniji ponuditelj obvezan je prije sklapanja ugovora o zakupu položiti sredstvo osiguranja plaćanja za podmirenje obveza iz ugovora o zakupu – bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika koja obuhvaća iznos od 12 ponuđenih mjesečnih zakupnina i pripadajućih režija, uvećano za PDV.
Odgovorna osoba zakupnika potpisati će ugovor o zakupu u svojstvu jamca platca i na ime osiguranja plaćanja obveza iz ugovora o zakupu dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje kao jamac platac isplatiti dospjele nepodmirene obveze zakupnika iz ugovora o zakupu.
 
 1. Pisana ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
- osnovne podatke o fizičkoj osobi, fizičkoj osobi obrtniku ili pravnoj osobi (osobno ime ili naziv, OIB, IBAN i drugo),
- presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe),
- izvadak iz sudskoga ili drugoga odgovarajućeg registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od šest (6) mjeseci od dana objave javnog natječaja,
- broj i naziv – lokacije – mjesta s naznakom namjene za koju se daje ponuda,
- dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude za sudjelovanje na javnom natječaju, koja se uplaćuje na račun Ustanove, IBAN broj računa: HR3724020061100954018, koji se vodi kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., s obaveznom naznakom svrhe plaćanja „jamstvo za ozbiljnost ponude“  i s pozivom na broj:
- za pravne osobe- osobni identifikacijski broj (OIB)
- za fizičke osobe- osobni identifikacijski broj (OIB)
 
- ponuđeni iznos jednokratne naknade za lokaciju – mjesto,
- javnobilježnički ovjerenu izjavu ponuditelja da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja,
- potvrdu da nema nepodmirenih dospjelih poreznih obveza, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja,
- ispunjeni Ponudbeni list (Obrazac koji se nalazi u prilogu javnog natječaja).
Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih lokacija za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici s naznakom u kojoj ponudi je predan izvornik ili ovjerena preslika izvornika.
 
 1. Pravo prednosti:
Pravo prednosti za dodjelu lokacije - mjesta na javnom natječaju za postavljanje kioska ostvaruje pod jednakim uvjetima dosadašnji zakupnik, ako prihvati najviši ponuđeni iznos jednokratne naknade za lokaciju - mjesto u javnom natječaju.
Pravo prednosti za dodjelu lokacije - mjesta na javnom natječaju ostvaruju pod jednakim uvjetima osobe kojima je priznat status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sukladno propisima kojima se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako:
 • u natječajnom postupku dokaže svoj status (uz ponudu priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane o sudjelovanju u Domovinskom ratu),
 • nije korisnik mirovine ostvarene prema posebnim propisima kojima su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (uz ponudu priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog natječaja),
 • nije u stalnome radnom odnosu (uz ponudu priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog natječaja),
 • prihvati najviši ponuđeni iznos jednokratne naknade za lokaciju - mjesto u javnom natječaju za postavljanje kioska.
Ako za istu lokaciju – mjesto pravo prednosti ostvaruju dosadašnji zakupnik i osobe kojima je priznat status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pravo prednosti ostvaruje dosadašnji zakupnik.
 
 1. Najpovoljnija ponuda u postupku javnog natječaja za postavljanje kioska je ponuda koja ispunjava uvjete javnog natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos jednokratne naknade za lokaciju - mjesto koji ne može biti niži od početnog iznosa jednokratne naknade za tu lokaciju - mjesto.
 
 1. Ako dva ili više ponuditelja ponude jednak iznos jednokratne naknade za istu lokaciju - mjesto, Povjerenstvo će pozvati ponuditelje da u roku od 24 sata pisanim putem, u zatvorenoj omotnici, ponude novi iznos jednokratne naknade koji ne može biti manji od prvotno ponuđenog. Povjerenstvo će u nazočnosti ponuditelja otvoriti ponude i predložiti najpovoljniju ponudu.
 
 1. Ponudu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
 
Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb
 
u zatvorenoj omotnici s naznakom "NE OTVARAJ - JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE U ZAKUP", preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnicu Ustanove.
Na omotnici je obvezno navesti broj lokacije - mjesta za koju se podnosi ponuda, a na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, adresa ponuditelja i kontakt odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja pravne osobe.
Ponuda se podnosi u roku od petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja.
Ponude će se javno otvarati u prostorijama ustanove Upravljanje sportskim objektima na adresi: Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb, dana 02.11.2021. u 10 sati.
Javnomu otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.
 
 • Postupak javnog natječaja za zakup površina javne namjene za postavljanje kioska provodi Povjerenstvo za davanje površina javne namjene u zakup i na drugo korištenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo utvrđuje najpovoljniju ponudu i podnosi prijedlog Upravnom vijeću o izboru najpovoljnije ponude u javnom natječaju.
 
 1. Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo će odbaciti.
 
 • Ponude koje ne ispunjavaju uvjete javnog natječaja, Povjerenstvo će odbiti.
Na odluke o odbacivanju i odbijanju ponuda može se izjaviti prigovor Upravnom vijeću u roku od osam (8) dana od dana dostave Odluke.
 
 • Povjerenstvo će odbiti ponudu trgovačkog društva ako bi davanjem u zakup to trgovačko društvo i s njim povezana društva stekla više od 40% površina javne namjene koje se daju u zakup za postavljanje kioska na području Grada Zagreba.
 
 1. Upravno vijeće, na prijedlog Povjerenstva, donosi Odluku o izboru najpovoljnije ponude. O ishodu natječaja, ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Na Odluku se može izjaviti prigovor Upravnom vijeću u roku od osam (8) dana od dana dostave Odluke.
Upravno vijeće može prigovor odbaciti, odbiti ili usvojiti. Odluka Upravnog vijeća je konačna.
Ugovor se sklapa s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od deset (10) dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako izabrani ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku od deset (10) od dana dostave Odluke, a svoj izostanak ne opravdava ili ako odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude.
 
 1. Fizička osoba, fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je dodijeljena lokacija - mjesto za postavljanje kioska na površini javne namjene, s Ustanovom sklapa ugovor o zakupu kao javnobilježnički akt na trošak zakupnika.
 
 1. Ako ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija ne pristupi sklapanju ugovora ili ne plati jednokratnu naknadu, Upravno vijeće može, na prijedlog Povjerenstva, izabrati sljedeću najpovoljniju ponudu ponuditelja koji je prihvatio najviši ponuđeni iznos jednokratne naknade za tu lokaciju - mjesto u javnom natječaju.
 
 1. Zakupnik je dužan u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o postavljanju kioska.
 
 1. Za kiosk koji se postavlja na površinu javne namjene u vlasništvu zakupnika, isti je dužan o svome trošku postaviti kiosk te podmiriti troškove priključka na komunalnu infrastrukturu.
 
 1. Ustanova zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu odnosno zadržava pravo poništenja cijelog natječaja ili pojedine lokacije - mjesta iz javnog natječaja bez posebnog obrazloženja, u vrijeme koje prethodi sklapanju ugovora i pri tome ne snosi odgovornost prema natjecateljima.
LOKACIJE
 
Pregled navedenih lokacija iz tablice je moguć svakog radnog dana od dana objave natječaja, u vremenu od 10-12 sati uz prethodnu najavu na telefon:
 
- za RSC JARUN – 091 4040 229
- za KLIZALIŠTE VELESAJAM – 098 449 288
- za SRC ŠALATA – 091 4040 137
- za BK UTRINA – 098 1887 235
 
 
 JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup lokacije – mjesta na površini javne namjene za postavljanje kioska

Ponudbeni list